کلیسای فارسی زبان سامسون

به صفحه کلیسای فارسی زبان سامسون خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای فارسی زبان سامسون

آدرس کلیسا

North Point Hotel-Samsun

آدرس وب سایت کلیسا

****

شبان ارشد کلیسا

فرزام عبیدی

کمک شبان

موراشین سلیمانی

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۸۰ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۱۰۰ نفر

تعداد خادمین

۱۸ نفر

فرقه کلیسایی

پنطیکاستی

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ۱۷ بعدازظهر به وقت ترکیه

آدرس ایمیل

samsun@lookupwards.com