کلیسای فیلادلفیا

به صفحه کلیسای فیلادلفیا خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای فیلادلفیا

آدرس کلیسا

Baars 4 3344 ,NL Hg

آدرس وب سایت کلیسا

شبان ارشد کلیسا

کمک شبان

***

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۴۰ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۲۵ نفر

تعداد خادمین

۴ نفر

فرقه کلیسایی

غیر فرقه ای

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

شنبه ٣ بعد از ظهر به وقت هلند 

آدرس ایمیل

saraapistola@me.com