کلیسای Fokus_Kirche

به صفحه کلیسای Fokus_Kirche خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای Fokus_Kirche

آدرس کلیسا

Bruchstr. 111, 40235 Düsseldorf

آدرس وب سایت کلیسا

شبان ارشد کلیسا

Bernhard Olpen

کمک شبان

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۲۰ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۱۰ نفر

تعداد خادمین

۰ نفر

فرقه کلیسایی

انجیلی

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت آلمان

آدرس ایمیل