کلیسای نجات سیاتل

به صفحه کلیسای نجات سیاتل خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای نجات سیاتل

آدرس کلیسا

Ankara, keçiören

آدرس وب سایت کلیسا

شبان ارشد کلیسا

کمک شبان

***

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۲۰۰ نفر

تعداد شرکت کننده بعد از 2022

۲۸۶ نفر

تعداد خادمین

۸ نفر

فرقه کلیسایی

انجیلی

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ساعت ۳۰ :۱۰ صبح به وقت ترکیه

آدرس ایمیل