کلیسای نور جهان

به صفحه کلیسای نور جهان خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای نور جهان

آدرس کلیسا

Parkwijklaan 5 Almere ,AK 1329 AX

آدرس وب سایت کلیسا

******************************

شبان ارشد کلیسا

کمک شبان

***

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

*** نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۲۴ نفر

تعداد خادمین

۱۶ نفر

فرقه کلیسایی

پنطیکاستی

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ۱۴:۰۰ به وقت هلند

آدرس ایمیل

Kazem.dehghani@ymail.com