شهرام عدیمی

مدیر اجرایی کلیسای پادشاه دکلاماسیون – سازمان دکلاماسیون تکنیک

عضویت از تاریخ : 22-2-11

درباره من