کلیسای فارسی اینترنتی شاگردسازی

به صفحه کلیسای فارسی اینترنتی شاگردسازی خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای فارسی اینترنتی شاگردسازی

آدرس کلیسا

نورنبرگ آلمان

آدرس وب سایت کلیسا

****

شبان ارشد کلیسا

کمک شبان

مهدی دهقانی 

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

کلیسا در سال ۲۰۲۱ تاسیس شده است!

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۲۸ نفر

تعداد خادمین

۳ نفر

فرقه کلیسایی

پنطیکاستی

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی

آدرس ایمیل