سازمان زندگی سالم مسیحی

به صفحه سازمان زندگی سالم مسیحی خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

سازمان زندگی سالم مسیحی

آدرس کلیسا

این کلیسا اینترنتی می باشد 

آدرس وب سایت کلیسا

شبان ارشد کلیسا

آرش جهانی

کمک شبان

***

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۰ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۱۴۰ نفر

تعداد خادمین

۵ نفر

فرقه کلیسایی

انجیلی

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

دوشنبه ساعت ۱۱ صبح برنامه اینترنتی وقت کانادا

آدرس ایمیل