شبانان عزیز در این صفحه دو عدد فرم اقدام وجود دارد.

لطفا فرم مربوط به خود را تکمیل نمایید.

« شبانان داخل ایران : بعلت حفاظت از خطرات امنیتی برای شما که در ایران زندگی و خدمت می کنید ، از پست کردن اطلاعات شما در این سایت معذوریم »

+ کلیساهای ساختمانی خارج از ایران که جلسات حضوری دارند فرم زیر را پر کنند

 

شبانان کلیساهای خانگی و اینترنتی

شبانان خارج از ایران که کلیساهای خانگی و یا فقط خدمت اینترنتی دارید برای دریافت تائید خدمت تان توسط معرف و پوشش روحانى، لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.