دکلاماسیون تکنیک

به صفحه سازمان دکلاماسیون تکنیک  خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این سازمان، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام سازمان

دکلاماسیون تکنیک

آدرس سازمان

****

آدرس وب سازمان

مسئول ارشد سازمان

رادمهر عالی پور

مسئول ارتباطات سازمان

آدرس ایمیل

info@deklamation.com