کلیسای الوهیم

به صفحه کلیسای الوهیم خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای الوهیم

آدرس کلیسا

Hildesheimer Straße 179 Hannver 30173Germany

آدرس وب سایت کلیسا

www.Gemeinde – am-Döhrener-Turm-elohim-gemeinde

شبان ارشد کلیسا

کمک شبان

رویا  قراچولو

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۵۰-۸۰ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۴۰-۶۰ نفر

تعداد خادمین

۵ نفر

فرقه کلیسایی

انجیلی

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ها ساعت 3 بعداظهر

آدرس ایمیل

Keramat3333@yahoo.de