کلیسای ایرانیان فرونتلاین

به صفحه کلیسای ایرانیان فرونتلاین خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای ایرانیان فرونتلاین

آدرس کلیسا

Frontline Centre, 147 Lawrence Road . Liverpool ,AA L15 3HA

آدرس وب سایت کلیسا

شبان ارشد کلیسا

Pastor John Harding

کمک شبان

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

*** نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۵۰ نفر

تعداد خادمین

۱۰ نفر

فرقه کلیسایی

غیر فرقه ای

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

یکشنبه ۲ بعدازظهر به وقت انگلیس

آدرس ایمیل

admin@operationpromises.com