کلیسای جنبش خانه پدر

به صفحه کلیسای جنبش خانه پدر خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای جنبش خانه پدر

آدرس کلیسا

Hogenkampsweg 25 8022CT Zwolle

آدرس وب سایت کلیسا

شبان ارشد کلیسا

کمک شبان

****

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۱۰۰ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۵۰ نفر

تعداد خادمین

۲۰ نفر

فرقه کلیسایی

غیر فرقه ای

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

 دومین و چهارمین یکشنبه هر ماه

آدرس ایمیل