کلیسای فارسی زبانان آماریلو

به صفحه کلیسای فارسی زبانان آماریلو خوش آمدید.
براى کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات این کلیسا، از یکى از طرق زیر اقدام بفرمایید.

نام کلیسا

کلیسای فارسی زبانان آماریلو

آدرس کلیسا

4216 Bowie St

آدرس وب سایت کلیسا

شبان ارشد کلیسا

کمک شبان

….

تعداد شرکت کننده قبل از 2020

۸ نفر

تعداد شرکت کننده در سال 2022

۱۵ نفر

تعداد خادمین

۱ نفر

فرقه کلیسایی

انجیلی

روز و ساعت گردهمائی کلیسائی

جمعه  ساعت ۵ به وقت آماریلو

آدرس ایمیل